V súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 (General Data Protection Regulation „GDPR“), sa spoločnosť FRAIKIN usiluje zabezpečiť, aby ste dostali úplné informácie o spracovaní Vašich údajov.

AKÝM SPÔSOBOM SPOLOČNOSŤ FRAIKIN ZABEZPEČUJE OCHRANU MOJICH ÚDAJOV?

Spoločnosť FRAIKIN sa zaviazala zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov pre svojich súčasných i budúcich zákazníkov, používateľov svojich webových stránok a ďalších osôb, údaje ktorých spracováva.

Spoločnosť FRAIKIN sa zaväzuje dodržiavať pravidlá vzťahujúce sa na všetky údaje, ktoré spracováva. Spoločnosť FRAIKIN sa zaväzuje dodržiavať predovšetkým nasledujúce zásady:

Vaše osobné údaje sa budú spracovávať zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom (zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť).

Vaše osobné údaje sa budú zhromažďovať na určené, explicitné a legitímne účely a nebudú sa ďalej upravovať spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný (obmedzenie účelu).

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb iba na obdobie nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú (obmedzenie ukladania).

Vaše osobné údaje budú presné a aktuálne. Prijmeme potrebné opatrenia na to, aby osobné údaje, ktoré sú vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú, nepresné, boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené (presnosť).

Spoločnosť FRAIKIN zavádza príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dostatočne vysokej úrovne bezpečnosti vo vzťahu k prirodzenému riziku spojenému so spracovávaním údajov, na splnenie regulačných požiadaviek a na ochranu práv a údajov príslušných osôb od okamihu, keď sa údaje zozbierajú.

Spoločnosť FRAIKIN okrem toho zmluvne vyžaduje, aby jej subdodávatelia (poskytovatelia služieb, dodávatelia a pod.) zaviedli rovnakú úroveň ochrany údajov.

Spoločnosť FRAIKIN je zároveň odhodlaná dodržiavať všetky ostatné zásady súvisiace s ochranou údajov, najmä s ohľadom na práva používateľov, dobu uloženia údajov a povinnosti týkajúce sa prenosu osobných údajov.

AKO SPOLOČNOSŤ FRAIKIN POUŽÍVA ZOZBIERANÉ ÚDAJE?

 1. Ako zhromažďujeme Vaše údaje

Osobné údaje alebo osobné informácie sú akékoľvek informácie o osobe, na základe ktorých môže byť táto osoba identifikovaná. Nezahŕňa údaje, v ktorých bola odstránená totožnosť a ktoré sú klasifikované ako anonymné údaje. Uvedené údaje sa zhromažďujú prostredníctvom interakcií so spoločnosťou FRAIKIN, vrátane priameho kontaktu, a prostredníctvom webovej stránky spoločnosti.

Tieto osobné údaje zahŕňajú adresy, e-mailové adresy a telefónne čísla, ak sú poskytované prostredníctvom dotazníka alebo zákazníckych či dodávateľských formulárov.

 1. Účel spracovania údajov a právne dôvody

Údaje, ktoré ste nám poskytli, spracovávame za účelom riadenia našich obchodných vzťahov a realizácie súčasných dohôd. Tieto údaje sú potrebné na realizáciu a výkon uvedených dohôd v nasledovných oblastiach:

 • poskytovanie riešení a údržby vozidiel;
 • zabezpečenie kontaktu s Vami prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky;
 • oznamovanie zmien v našich službách;
 • účty – zasielanie potvrdení objednávok a faktúr alebo iné záležitosti týkajúce sa účtu.

Vaše kontaktné údaje môžeme použiť aj na to, aby sme Vám zaslali informácie týkajúce sa služieb, ktoré ponúkame, alebo aby sme Vám poskytli informácie o našich aktivitách v súlade s postupom opt-in / opt-out (pripojenia sa/odstúpenia).

AKO DLHO BUDÚ MOJE ÚDAJE ULOŽENÉ?

Vaše údaje uchovávame počas trvania nášho vzťahu a následne počas povinne stanovenej doby potrebnej na splnenie všetkých zákonných požiadaviek (napr. daňové výkazy atď.).

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účely stanovené v týchto pravidlách. Ak už nebude potrebné Vaše osobné údaje uchovávať, odstránime ich.

KTO POUŽÍVA OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKANÉ SPOLOČNOSŤOU FRAIKIN?

 1. Kto môže používať Vaše údaje

Osobné údaje zozbierané spoločnosťou FRAIKIN môžu byť postúpené oprávneným zamestnancom spoločnosti FRAIKIN a subjektom, ktoré pôsobia ako spracovatelia údajov iných súvisiacich poskytovaných služieb, s cieľom zabezpečiť vykonávanie vyššie uvedených služieb.

Upozorňujeme, že v týchto špecifických prípadoch spoločnosť FRAIKIN vyžaduje, aby jej subdodávatelia (opravári, prepravné spoločnosti, dodávatelia atď.) zaviedli prísne zásady dôvernosti a ochrany údajov.

Spoločnosť FRAIKIN zároveň implementuje pravidlá na zabezpečenie toho, aby si jej zamestnanci uvedomovali svoje povinnosti týkajúce sa dôvernosti a ochrany údajov, a zavádza aj priebežné programy odbornej prípravy, ktoré zabezpečia dodržiavanie a aktualizáciu uvedených zručností.

S cieľom monitorovať proces riadenia v rámci našej skupiny môžeme získané údaje postúpiť našej materskej spoločnosti, FRAIKIN SAS, vo Francúzsku.

 1. Prenos údajov mimo Európskej únie

V súčasnosti sa žiadne osobné údaje neprenášajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Pokiaľ by sa však táto skutočnosť v budúcnosti zmenila, spoločnosť FRAIKIN zabezpečí, aby všetci jej partneri spĺňali rovnaké štandardy bezpečnosti a správy údajov, aké vyžadujú tieto pravidlá a právne predpisy EHP.

 

AKO MÔŽEM UPLATŇOVAŤ SVOJE OSOBNÉ PRÁVA?

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte nasledujúce práva, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť:

Právo na prístup

Máte právo na získanie kópie Vašich osobných údajov.

Oprava

Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek chyby vo Vašich osobných údajoch.

Máte právo „byť zabudnutý“ – teda právo požadovať, aby sme v určitých situáciách vymazali Vaše osobné údaje.

Obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov

Prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte

Právo na námietku

Máte právo vzniesť námietku. V niektorých situáciách však toto právo môže byť odmietnuté, ak by sa tým porušili legitímne obchodné alebo zákonné požiadavky.

Nepodliehanie automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu

Máte právo na to, aby ste nepodliehali rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania), ktoré vyvoláva právne účinky vo vzťahu k Vám alebo Vás podobným spôsobom významne ovplyvňuje.

Ďalšie informácie o jednotlivých právach, vrátane okolností, pri ktorých sa uplatňujú, nájdete v usmernení Úradu komisára pre informácie Spojeného kráľovstva (Information Commissioner’s Office – ICO) o právach jednotlivcov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak by ste si želali niektoré z uvedených práv uplatniť, kontaktujte nás a uveďte, na ktoré údaje sa vaša žiadosť vzťahuje:

 • Pošlite nám e-mail na adresu gbr-gdpr@FRAIKIN.com
 • Zavolajte nám na číslo 02 3277 7011
 • Alebo nám napíšte na adresu:

FRAIKIN UK

First Floor 2M, Middlemarch Business Park

Siskin Drive

COVENTRY

CV3 4FJ

IT BEZPEČNOSŤ / BEZPEČNÉ TRANSAKCIE

Spoločnosť FRAIKIN sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Zavádzame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, pokiaľ ide o povahu, dopad a kontext osobných údajov, ktoré s nami zdieľate, a riziká spojené s ich spracovaním, s cieľom chrániť Vaše osobné údaje a zabrániť ich poškodeniu, zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu tretími stranami, či už náhodne alebo v dôsledku trestnej činnosti. Spoločnosť FRAIKIN zavádza postup špeciálne určený na riadenie činností pri narušení bezpečnosti, ktorý nám umožňuje zachytiť akékoľvek narušenie bezpečnosti údajov, oznámiť túto skutočnosť príslušným orgánom a upozorniť Vás na skutočnosť, že mohlo dôjsť k narušeniu ochrany Vašich osobných údajov.

novinky/správy

20.09.2018

Prenájom ťahačov je výhodný z krátko-…

Ak potrebujete ťahač, príp. ťahač s návesom, je lepšie si ho prenajať, než kupovať. Kúpa zaťaží váš firemný rozpočet a taktiež nesie v sebe riziko v prípade, že vozidlá neskôr nebudete potrebovať. Prenájom ťahačov…

22.07.2018

Fraikin odštartoval sériu inovácií – onedlho…

Fraikin pripravuje pre klientov telematickú evolúciu: takmer dva mesiace po stretnutí, počas ktorého sa firma Fraikin obrátila k svojim regionálnym pobočkám, aby vysvetlila vývin, ktorým momentálne prechádza, sme sa zišli s Olivierom…

11.06.2018

Minibusy a 8- až 17-miestne úžitkové vozidlá…

Ako líder v oblasti prenájmu a leasingu úžitkových vozidiel sme v poslednom období zaznamenali nárast záujmu trhu o vozidlá, ktoré umožňujú prepraviť naraz väčšie počty pasažierov. Rozhodli sme sa na tento trend reagovať ponukou…

10.05.2018

Významné zmeny v rámci skupiny Fraikin

Fraikin Group koncom apríla oznámila dokončenie akvizície materskej holdingovej spoločnosť FTI, ktorá je vedená konzorciom Alcentra & Värde Partners. Po tejto transakcii bude skupina rekapitalizovaná s významným znížením svojho dlhu o približne 500…

07.05.2018

Podnikanie na východe Slovenska bude teraz…

Doprava zohráva v podnikaní kľúčovú úlohu, najmä v odvetviach ako je priemyselná výroba, obchod. Mnohé menšie a stredné firmy spojili na Slovensku úspech s podnikaním, pri ktorom využívajú úžitkové vozidlá – veľké čí malé.…

06.02.2017

Fúzia medzi Fraikin a Petit Forestier…

Podľa oznámenia, ktoré urobili vo štvrtok 19. januára 2017  Francúzsky úrad pre hospodársku súťaž a Petit Forestier Group, nedospeli k dohode o dokončení fúzie s Fraikin Group. Petit Forestier Group…

27.01.2017

Výhody krátkodobého prenájmu

Zákazníci hľadajú riešenia, ktoré zaručia výhody vyplývajúce z prenájmu vozidiel. Nami ponúkané vozidlá sú jednoduchým a flexibilným produktom. Krátkodobý prenájom umožňuje použiť vozidlá našej flotily v presne určenú dobu, kedy ich…